حرفتو به من بزن


زدی رو لینک که بیای ناشناس بمن چی بگی جونور؟ :))
لازم نیست جوری بگی که ندونم کی هستی! تو روم بگو هرچی تو دلته چه خوب چه بد ❤️

دوستدار شما سامان قدری 😆❤️